1. About us
  2. Office Bearers
Latest News:
Jane

Adv. Dhananjay Bhosale

Satara

President

: 9422038778

: bhonsaleds@gmail.com

Jane

Yatish Bangera

Mumbai

Vice President

: 9869070098

: yatishbangera@yahoo.com

Jane

Rajkumar Punkar

Amravati

Vice President

: 9923796982

: amraati.districtjudo@gmail.com

Jane

Purshottam Chaudhary

Nagpur

Vice President

: 9923795974

: thejudongp@gmail.com

Jane

Cawas Billimoria

Mumbai

Vice President

: 9987797496

: cawas.billimoria@gmail.com

Jane

Shailesh Tilak

Pune

General Secretary

: 9422029656

: stilak@yahoo.com

Jane

Ravindra Metkar

Nashik

Treasurer

: 9422762631

: metkarravi@gmail.com

Jane

Dr. Ganesh Shetkar

Ambejogai

Jt. Secretary

: 9422240382

: shetkarganesh99@yahoo.co.in

Jane

Dr. Satish Pahade

Amravati

Member

: 9766698305

: pahadesatish@yahoo.com

Jane

Adv. Vikas Patil

Satara

Member

: 9850985699

: advpatilvikas@gmail.com

Jane

Atul Bamnodhkar

Aurangabad

Member

:

:

Jane

Ravindra Patil

Mumbai

Chairman T.C.

: 9594915407

: rp707@yahoo.com

Jane

Datta Aphale

Aurangabad

Secretary T.C.

: 9423150231

: aphaledm@gmail.com

Jane

Vishwas Joshi

Aurangabad

Co-opt Member

: 9923408149

: joshivishwas09@gmail.com

Jane

Nilesh Goithale

Ratnagiri

Co-opt Member

: 9421188224

: 1974nng@gmail.com

Jane

Praveen Kuptikar

Nanded

Co-opt Member

: 9975575206

: pravin_kuptikar@yahoo.com

Jane

Dinesh Bagul

Dhule

Co-opt Member

: 7769865240

: dineshbagul2012@gmail.com

Jane

Jayendra Sakhare

Yeotmal

Co-opt Member

: 8668762944

: jayendrasakhare1@gmail.com

Jane

Nikhil Suvarna

Thane

Co-opt Member

: 9664172279

: secretary.tdja@gmail.com

Jane

Chandrashekhar Sakhare

Sangli

Co-opt Member

: 9422128009

: shekharsakhare2@gmail.com

Jane

Pravin Gadade

Osmanabad

Co-opt Member

: 9850051008

: pro.win82@gmail.com

Jane

Veerdhaval Patole

Kolhapur

Co-opt Member

: 9960292700

: patoleveerdhaval@gmail.com